Souhlas se zpracováním osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Daňový subjekt Martina Petrovičová provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť toto
zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služeb, na základě které jsou
Vám poskytovány zejména tyto služby: prodej kosmetických surovin. Podrobnější
informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

     1.1. Správcem Vašich osobních údajů je daňový subjekt Martina Petrovičová, s místem
           podnikání Rybářská 16, 603 00 Brno, IČ: 07801807 (dále jen „správce“).
     1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: obchod@cremes.cz,
            776 423 076.
     1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


      2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto
            zpracování je nezbytné pro:
            2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření
                     správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b)
                     Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob
                     v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
                     údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
                     údajů) (dále jen „nařízení“);
           2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6
                     odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností
                     uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem
                     č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
                     zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
                     a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


     3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi
            a správcem, včetně řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření
            správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících
            veřejnoprávních povinností správcem.
     3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování
            ve smyslu čl. 22 nařízení.


4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


     4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností
           ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných
           obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně
           závaznými právními předpisy.


5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


     5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem
            koncern, osoby zajišťující v souladu s pokyny správce technické či organizační
            činnosti pro správce, osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce
            daňové a účetní služby (zpracovatelé osobních údajů).
     5.2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních
            předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady
            v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
     5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo
            EU) nebo mezinárodní organizaci.


6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


     6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup
            k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů,
            popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování
            Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
     6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo
            porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost
            u dozorového úřadu.
     6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů
            je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich
            osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.


V Brně dne 24. 5. 2018


Martina Petričová
Rybářská 16
603 00 Brno

zboží v e-shopu: 83 e-shop systém banan.cz