Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu Cremes umístěném na internetové adrese www.cremes.cz

1. Úvodní ustanovení

a. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.cremes.cz (dále jen webová stránka).

b. Obchodní podmínky se vztahují na všechny případy nákupu.

c. Obchodní podmínky jsou v českém jazyce.

d. Obchodní podmínky může prodávající měnit nebo doplňovat. Práva a povinnosti se vztahují vždy k době platnosti obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

a. Kupující může na webové stránce objednávat zboží bez registrace nebo s registrací. Zaregistrovaný kupující může vstupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen uživatelský účet).

b. Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Tyto údaje jsou prodávajícím považované za správné.

c. Přístup do uživatelského účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je zodpovědný za nakládání s těmito informacemi.

d. Prodávající může zrušit uživatelský účet, pokud kupující svůj účet nevyužívá déle než 24 měsíců, nebo pokud kupující poruší své povinnosti vyplývající z obchodních podmínek.

3. Uzavření kupní smlouvy

a. Zboží zobrazené na webové stránce je informativního charakteru.

b. Webová stránka obsahuje informace o zboží a jeho cenách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.

c. Webová stránka obsahuje informace o balném a poštovném.

d. Kupující objednává zboží vyplněním objednávky na webové stránce obchodu.

e. Před odesláním objednávky prodávajícímu může kupující kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko objednat. Údaje uvedené v objednávce považuje prodávající za správné.

f. Odeslání objednávky se považuje za úkon kupujícího, kterým souhlasí s kupní cenou zboží, způsobem úhrady a dopravy, zároveň je pro kupujícího a prodávajícího závazným návrhem kupní smlouvy. Objednávka je platná, pokud kupující vyplnil všechny povinné údaje v objednávce, seznámil se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a toto potvrdil.

g. Prodávajíc neprodleně po obdržení objednávky, potvrdí kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou na mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

h. Kupní smlouva ve formě objednávky má platnost 21 dní.

i. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky prodávajícím, které prodávající zašle na mailovou adresu kupujícího.

j. Pokud prodávající nemůže některý z požadavků kupujícího splnit, zašle na mailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku a vyžádá si stanovisko kupujícího.

k. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Pokud kupující s nabídkou souhlasí a svůj souhlas zašle na mailovou adresu prodávajícího, považuje se kupní smlouva za uzavřenou.

l. Kupující souhlasí s používáním elektronické pošty při uzavírání kupní smlouvy.

4. Cena zboží a platební podmínky

a. Cenu zboží a náklady na dopravu zboží uhradí kupující jedním z následujících způsobů:

- v hotovosti na dobírku na dodací adrese určené kupujícím

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. ú. 2601568485/2010

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému

- bezhotovostně platební kartou

b. Kupující je povinen společně s kupní cenou zboží uhradit výdaje za balení a dopravu zboží ve smluvené výši.

c. V případě platby převodem, odesílá prodávající zboží na dodací adresu kupujícího až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

d. V případě platby v hotovosti nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

e. Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze kombinovat.

f. Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy fakturu, kterou zašle v elektronické podobě na mailovou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

a. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy z těchto důvodů:

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

- o dodávce tiskovin v uzavřeném obalu, které kupující vyňal z obalu a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

b. Kupující má  v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

c. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat doporučeně na adresu sídla prodávajícího.

d. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.a. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží.

e. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.b. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

f. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. ř.5.b. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

g. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

h. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. Přeprava a dodání zboží

a. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

b. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

c. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Práva z vadného plnění

a. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

b. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

c. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

a. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

b. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím mailové adresy ivana.prokesova@cremes.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

c. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

d. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Doručování

a. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

10. Závěrečná ustanovení

a. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

b. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

c. Kontaktní údaje prodávajícího: Martina Petrovičová, Rybářská 16, 603 00, Brno, IČO 07801807,  obchod@cremes.cz, 776 423 076

V Brně dne 1. 8. 2015

zboží v e-shopu: 83 e-shop systém banan.cz